slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សុំបញ្ជាក់ អំពីភាពស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់នៃម្ចាស់សំណង់ ឬបុរីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាព័ណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍនលំនៅឋាន មានដូចខាងក្រោម៖
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សុំបញ្ជាក់ អំពីភាពស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់នៃម្ចាស់សំណង់ ឬបុរីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាព័ណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍនលំនៅឋាន នៃសារព័ត៌មានដើមត្នោតបានស្នើសុំការបញ្ជាក់ពីក្រសួង មានដូចខាងក្រោម៖

Today : 09379
Yesterday : 08855
Month : 188794
Total : 4185453