slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១១-២០២០
Financial Scctor Develpment Strategy 2011-2020
មាតិការ

អារម្ភកថា ………………………………………………………….……………......…………...…VII
សេចក្តីថែ្លងអំណរគុណ ……………………………………………………………………..……..X
ប្តូរប្រាក់ ……………………………………….…………………………………………………….XI
អក្សរកាត់ ……………………………………………..…………………………………………….XI
ខឹ្លមសារសងេ្ខបប្រតិបតិ្ត ……………………………………..……..…………………….…….XV
ក. សមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងមក …………………………………………...........................…………XV
ខ. ការត្រៀមលក្ខណៈដោះស្រាយបញ្ហប្រឈម …………………………….………………….............................XVI
គ. គោលដៅនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ……………………….…………………............................………………….XVII
ជំពូក១ៈ​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………………………………………………….….…………………
I.               សេចក្តីផ្តើម ………………………………………………...……………..........……………..
II.             ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច …………………………………...…………….........…….….
III.           វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ………………………………………………........…………………….…
IV.           រចនាសម័្ពន្ធនិងការរៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត …………………........…………………..
ជំពូក២ៈ​ វិស័យធនាគារ …………….…………………………………………...….………....….
I.          ប្រព័ន្ធធនាគារ ………………………………………………………………...............….…....
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………………………………………….……...……….................................…....
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………….....……………..……………..…………..................................…………....
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……...........……….………………….…………....................................…
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ………….........…………..............……………………..............................….....១១
II.        ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង​ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ………………...…..................១៦
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ …………………………………………………………..………………......................................១៦
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …......……………………………………………....………..……..................................១៦
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……............……………………….............…..................................……១៨
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………..........………………..........................….................................១៨
III.      វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ………………………….....................................................….................១៨
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………..…………………………........................………...................................១៨
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ………….....……………………………………………...………..................................២០
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……............……………….……………...…….…..................................២០
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………………………….….………………..........…...................................២៣
IV.       ភតិសន្យា …………………………..................................................................................២៧
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………………..…………………….…………….………...................................២៧
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ………….....………………………………….……………….…...................................២៧
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……...........……….…………….……………....…..................................២៨
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………………........…...………….…………..…..…..................................៣០
ជំពូក៣ៈ​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ………………………………..……………..….....៣១
I.          ធានារ៉ាប់រង …………………….………………………………..…………...……….….................៣១
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………..…………………….…………….………………...................................៣១
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ……….....…………………………….……………………….…..................................៣២
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …..........….…………….………………...…....…...................................៣៣
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ………….........………………….…………..………….….................................៣៥
II.        សោធន​ ………………………….…………..……………………………..……………..….................៣៨
១. បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសំរាប់មន្រ្តីរាជការសីុវិល (ប.ជ.ស)..................................៣៩
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………………………………….……....................................................…........៣៩
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល....………………….…………………..........…............................................................៣៩
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …....…………….…….……....…............................................................៤០
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………….........……..…………..…............................................................៤០
២. បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន (ប.ជ.អ)..............................................................................៤០
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………….……….……………………..……….............................................................៤០
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………………….…………………….….….............................................................៤១
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …….…………….…………....…............................................................៤១
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………………………...…..…............................................................៤១
៣. មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព)...........................................................................................៤២
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………..……………………….…...................................................……..........៤២
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………………………………………….....................................................…..........៤២
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …….…………….…..…….......................................................…..........៤២
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………………………...….............................................................…
៤. បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)​….……………………...........………..….…...........
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ………………………..……………………….…….................................................…...........
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ……………………………….…………….…............................................................៤៣
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …….…………….…………...................................................…............
៤៤
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………………….…………................................................…............៤៤
៥. សោធនស្ម័គ្រចិត្តពីផ្នែកឯកជន......................................................................................៤៥
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ …………………………………………………………..............................................…............៤៥
ខ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …….…………….……………....….........................................................៤៥
គ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………………….………...............................................…..…
.............៤៦
III. ទីផ្សារទុន……………...…………………………………………………………......….............៤៦
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..……………………………….…………….……………........................…............៤៦
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ………….....………………………….………………………....................................…៤៧
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …...........….…………….…………………….......................................…៤៩
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………........……………….…………………..…........................….............៥០
ជំពូក៤ៈ​ អភិបាលកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ ……………………….………….....….….............៥២
I.            ការគ្រប់គ្រងដំណើរការកែទម្រង់ៈ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទបញ្ញតិ្ត…….....….............៥២
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..………………….…………………….……………........................…..….............៥២
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ……………….....…………………………….…………
......................…….…..............៥២
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……............…………………….…………......................…....….............៥២
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………………….........…………….………......................…..….…............៥៣
II.             ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារៈ​ គណនេយ្យនិងសវកម្ម ………………………….............៥៤
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..……………………………….…………….…......................…….……….............៥៤
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………………....………………….………………......................….…….….............
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ ……...........…………….…………….....................................….............
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត …………………........………….…………..…......................………..…............៥៥
III.           ប្រព័ន្ធទួទាត់សងប្រាក់​ …………………………………………………………..............៥៦
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..……………………………….…………….……......................….……….............៥៦
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………………....………………….………………......................….…….….............៥៦
គ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ………………........…………….…………..…......................………...…............៥៧
IV.           ការិយាល័យព័ត៌មានឥណទាន ………………………….…………..…....………................៥៨
V.             សេវាកម្មវាយតំលៃ សេវាកម្មអចលនវត្ថុ និងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន….....................៥៨
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..……………………………….…………………….……......................…..............៥៨
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល ………………………....…………….…………………......................……..…..............៥៩
គ. ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈម និងភាពខ្វះចន្លោះ …….…..........………….…………….....................................…..............៥៩
ឃ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………………........……….………………….......................…..…..............៥៩
ជំពូក៥ៈ​ ការកសាងសមត្ថភាព ……………………………………………………...…..............៦០
ក.​ ទិដ្ឋភាពទូទៅ ……………..……………………………….…………….……….......................………..............៦០
ខ. វឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផល …………………………………....….………………….......................…….…...............៦១
គ. យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការអនាគត ……………………………..........…………..……....................……...…..............៦២
ជំពូក៦ៈ​​ ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិវឍ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១១-២០២០..៦៣
I.               វិស័យធនាគារ…………………………………………………….……............................៦៣
II.             ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម .………...........................៧៧
III.           វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ………………………………………………..….............................៧៩
IV.           ភតិសន្យា ………………………………………………………….……….............................៨៩
V.             ធានារ៉ាប់រងនិងសោធន …………………………………………..…….........................៩១
ក. ធានារ៉ាប់រង………………………………………………………….................……….............................៩១
ខ. សោធន …………..…………………………………………….................…………..............................៩៦
VI.           ទីផ្សារទុន …………………………………………………………….….............................១០១
VII.         អភិបាលកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ………………………………...........................១១០
ក. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្ត …………………………...……………......................……..............................១១០
ខ. គណនេយ្យនិងសវនកម្ម ………………………………………………….....................................................១១៥
គ. ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ ……………………………….……………………...................................................១១៨
ឃ. សេវាកម្មវាយតម្លៃ សេវាកម្មអចលនវត្ថុ និងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន …......................................…..............................១២០
ង. ការកសាងសកម្មភាព​ …………………………………………………....................................................១២២
ឧបសម្ព័ន្ធ១ៈ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ……...………………………...............................១២៦
ឧបសម្ព័ន្ធ២ៈ សមាសភាពគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
និង គណៈកម្មាធិការដឺកនាំ និងក្រុមការងារបច្ចេសកទេសសម្រាប់ អនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្ត
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១១​ - ២០២០ ...………………….…….........................១២៩
ឧបសម្ព័ន្ធ៣ៈ សន្តានុក្រម………………………….……………….……….............................១៣២    

សំរាប់ព៌តមានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
       
Today : 02947
Yesterday : 35045
Month : 475554
Total : 6697228