slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
1. នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន
         េសវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
                                                           នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន
                                                                          **********************
   ល.រ                                            បរិយាយ        តម្លៃសេវា  រយៈពេលផ្តល់សេវា        (ថ្ងៃធ្វើការ)     សុពលភាព
    ១ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង (ទូទៅ ឬអាយុជីវិត) ឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៥០ ០០០ ០០០ រៀល       ៩០​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២០ ០០០ ០០០ រៀល
    ២ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណជើងសាធានារ៉ប់រង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ   ៤ ០០០ ០០០ រៀល       ៩០​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ២ ០០០ ០០០ រៀល
    ៣ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងនិតិបុគ្កល កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ  ៣ ០០០ ០០០ រៀល       ៩០​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ២ ០០០ ០០០ រៀល
    ៤ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ  ៣ ០០០ ០០០ រៀល       ៩០​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១ ០០០ ០០០ រៀល
    ៥ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច (បណ្តោះអាសន្ន) កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ   ១ ០០០ ០០០ រៀល       ៩០​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១ ០០០ ០០០ រៀល
    ៦ សេវាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសាខាក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១ ០០០ ០០០ រៀល       ៤៥​ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
    ៧ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ឬភាគទុនិក ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអគ្គនាយក ឬនាយកប្រតិបតិ្ត របស់គ្រឹស្ថានធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល    ៨០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
    ៨ សេវាផ្តល់ការអនុម័ត កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១ ០០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
    ៩ សេវាផ្តល់ការអនុម័តលើការកែប្រែផលិតផលធានារ៉ាប់រងមួយដែលមានស្រាប់ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល     ៨០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
    ១០ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតបន្ថយដើមទុន ឬបង្កើនដើមទុន កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១ ០០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
    ១១ សេវាផ្តល់ការអនុម័តលើសំណើរសុំតែងតាំងសវនករឯករាជ្យ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល     ៤០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
   ១២ សេវាផ្តល់លិខិតបញ្ញាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន ធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល     ១០០ ០០០ រៀល       ២០ ថ្ងៃ     អចិន្រៃ្តយ៍
  ១៣ សេវាពិគ្រោះយោបល់លើការបកស្រាយខ្លឹមសារច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញតិ្ត​ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង ឬនីតិវិធីនៃការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណធានារ៉ាប់រង កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១០០០០០០ រៀល/ដង ជូនដំណឹងមុន៣ថ្ងៃ  
    ១៤ សេវាផ្តល់បទឧទាសនាមស្តីពីវិស័យធានារ៉ាប់រង ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា ឬពិធីផ្សេងៗ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១០០០០០០ រៀល/ដង ជូនដំណឹងមុន៣ថ្ងៃ  
Today : 02822
Yesterday : 35045
Month : 475304
Total : 6696978