slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
2. នាយកដ្ឋានទីផ្សារ និង ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្តុ
           េសវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
                                                            នាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
                                                                             **********************
   ល.រ                                              បរិយាយ      តម្លៃសេវា ​ រយៈពេលផ្តល់សេវា      (ថ្ងៃធ្វើការ)     សុពលភាព
    ១ សេវាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ ៥ ០០០ ០០០ រៀល         ៣០​ ថ្ងៃ        ៥​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
    ២ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរលិខិតបរធបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត ២ ០០០ ០០០ រៀល          ៧​ ថ្ងៃ      អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៤០០ ០០០ រៀល
    ៣ សេវាពិគ្រោះយោបល់លើខឹ្លមសារច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិទាក់ទង បរធបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ​៤០០០០០រៀល/ដង   ជូនដំណឹងមុន៣ថ្ងៃ  

Today : 02835
Yesterday : 35045
Month : 475330
Total : 6697004