slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
3. នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
​​          េសវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
           នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
                                                                     **********************
   ល.រ                                           បរិយាយ         តម្លៃសេវា  រយៈពេលផ្តល់សេវា       (ថ្ងៃធ្វើការ)    សុពលភាព
     ១ សេវាផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកាសុីណូ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ    ៣០ ០០០ ដុល្លារ         ៣០​ ថ្ងៃ     ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល       ៤ ៥០០ ដុល្លារ
     ២ សេវាបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណកាសុីណូ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ     ៣០ ០០០ ដុល្លារ         ៣០​ ថ្ងៃ     ១​​ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល       ៣ ០០០ ដុល្លារ
    ៣ សេវាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណកាសុីណូ ម្រៃលិខិតផ្ទេរសិទ្ទិ      ២៥ ០០០ ដុល្លារ         ៣០ ថ្ងៃ   អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល        ៥ ០០០ ដុល្លារ
     ៤ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតិនាំចូលឧបករណ៍ល្បែង កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត                    គ្មាន          ៣០ ថ្ងៃ   អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល        ២ ០០០ ដុល្លារ
     ៥ សេវាផ្តល់អាជ្ជាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល          ៣០ ថ្ងៃ     ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦ ០០០ ០០០ រៀល
     ៦ សេវាបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៤០ ០០០ ០០០ រៀល           ៣០ ថ្ងៃ     ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៤ ០០០ ០០០ រៀល
     ៧ សេវាផ្តល់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ ១០ ០០០ ០០០ រៀល           ៣០ ថ្ងៃ     ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល  ១ ៥០០ ០០០ រៀល
     ៨ សេវាបន្តសុពលភាព់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ  ១០ ០០០ ០០០ រៀល           ៣០ ថ្ងៃ     ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល    ១ ០០០ ០០០ រៀល
     ៩ សេវាផ្តល់ការអនុញ្ញាតដំណើរការប្រភេទឆ្នោត កម្រៃលិខិតអនុញ្ញាត ២០ ០០០ ០០០ រៀល           ៣០ ថ្ងៃ   អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៤ ០០០ ០០០ រៀល
    ១០ សេវាផ្តេរសិទ្ធិកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឆ្នោត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១៥០០០០០០០ រៀល           ៣០ ថ្ងៃ   អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៣០ ០០០ ០០០ រៀល
    ១១ សេវាផ្តេរសិទ្ធិកាន់កាប់វីញ្ញាបនបត្រឆ្នោត កម្រៃវីញ្ញាបនបត្រ   ៥ ០០០ ០០០ រៀល           ៣០​ ថ្ងៃ   អចិន្រៃ្តយ៍
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល      ៧៥០ ០០០ រៀល
    ១២ សេវាពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាសុីណូ និងឆ្នោត-ឡូតូ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៨០០ ០០០ រៀល/ដង  ជូនដំណឹងមុន៣ថ្ងៃ  
Today : 02845
Yesterday : 35045
Month : 475350
Total : 6697024