slider_01
slider_02
slider_03
slider_04
slider_05
slide-tow5
slide-tow4
slide-tow3
slide-tow2
slide-tow1
4. នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន
         េសវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
                   នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន
                                                                     **********************
   ល.រ                                               បរិយាយ      តម្លៃសេវា  រយៈពេលផ្តល់សេវា      (ថ្ងៃធ្វើការ)      សុពលភាព
     I អាជ្ញាប័ណ្ណអភិវឍ្ឍន៍អចលនវត្ថុ
     ១ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ផ្ទះល្វែង ទំហំចាប់ពី ០៤ -​ ១០ ល្វែង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ      ២​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៣០០ ០០០ រៀល
     ២ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ផ្ទះល្វែង ទំហំចាប់ពី ១១ - ៥០ ល្វែង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ      ៣​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦០០ ០០០ រៀល
    ៣ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ផ្ទះល្វែង ទំហំចាប់ពី ៥១ - ១០០ ល្វែង កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៥ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ      ៤​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
     ៤ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ផ្ទះល្វែង ទំហំចាប់ពី ១០១ ល្វែង ឡើងទៅ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៨ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ      ៥​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ៦០០ ០០០ រៀល
     ៥ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ភូមិគ្រឹះ ទំហំចាប់ពី ០៣ - ១០ ភូមិគ្រឹះ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ     ៣​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦០០ ០០០ រៀល
     ៦ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ភូមិគ្រឹះ ទំហំចាប់ពី ១១ -៥០ ភូមិគ្រឹះ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៦ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០​ ថ្ងៃ      ៤​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ២០០ ០០០ រៀល
     ៧ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់ភូមិគ្រឹះ ទំហំចាប់ពី ៥១ ភូមិគ្រឹះ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១១ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ៥​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ២០០ ០០០ រៀល
     ៨ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ០៤ - ១០ យូនីត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ២​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល  ៣០០ ០០០ រៀល
     ៩ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ១១ -​ ៥០ យូនីត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ     ៣​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦០០ ០០០ រៀល
    ១០ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ៥១ - ១០០ យូនីត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៥ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ     ៣​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ០០០ ០០០ រៀល
    ១១ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ១០១ -២០០ យូនីត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៨ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ៤​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ១ ៦០០ ០០០ រៀល
    ១២ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ២០១ -៤០០ យូនីត កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១០ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ៥​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ២ ០០០ ០០០ រៀល
   ១៣ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណង់អគារស្នាក់នៅរួម ទំហំចាប់ពី ៤០១ យូនីត​ ឡើងទៅ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១២ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ៥​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ២ ៤០០ ០០០ រៀល
    II វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ និងអាជ្ញាប៍ណ្ណក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ
    ១៤ អាជ្ញាប៍ណ្ណក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ   ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១០០ ០០០ រៀល
    ១៥ អាជ្ញាប៍ណ្ណក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មវាយតម្លៃ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ   ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១០០ ០០០ រៀល
    ១៦ អាជ្ញាប៍ណ្ណសាខាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មវាយតម្លៃ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ  ៣០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ       ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦០ ០០០ រៀល
    ១៧ អាជ្ញាប៍ណ្ណសាខាក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ  ៣០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល    ៦០ ០០០ រៀល
    ១៨ វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃ កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ   ២០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល    ៤០ ០០០ រៀល
    ១៩ វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈសេវាកម្មអចលនវត្ថុ កម្រៃវិញ្ញាបនបត្រ   ២០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល    ៤០ ០០០ រៀល
    III អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និងអាជីវកម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន
    ២០ អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ២ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៤០០ ០០០ រៀល
    ២១ អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ២០០ ០០០ រៀល
   ២២ អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និងទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ៣ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៦០០ ០០០ រៀល
   ២៣ អាជ្ញាប័ណ្ណសាខាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ០០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ២០០ ០០០ រៀល
    ២៤ អាជ្ញាប័ណ្ណសាខាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ   ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ១០០ ០០០ រៀល
    ២៥ អាជ្ញាប័ណ្ណសាខាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និងទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ១ ៥០០ ០០០ រៀល        ៣០ ថ្ងៃ      ១​ ឆ្នាំ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល   ៣០០ ០០០ រៀល
Today : 02824
Yesterday : 35045
Month : 475308
Total : 6696982