ភ្ជាប់គេហទំព័រ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ភ្នំពេញ weather °c
នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងនិងសោធន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ព្រូដិនសល ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី ដើម្បីធ្វើ បទបង្ហាញ