ភ្ជាប់គេហទំព័រ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ភ្នំពេញ weather °c
កិច្ចពិភាក្សារវាងនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និង សោធន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរ ញ្ញវត្ថុ ជាមួយអ្នកជំនាញការរបស់ ធនាគារពិភពលោក WB